برای اندازه گیری باید به این نکته توجه کنید که هدف از اندازه گیری صحیح این است که سایز پرده را به شکلی اندازه گیری نمایید که بالا و بغل های پرده روی دیواره یا چهاچوب ورودی شما قرار بگیرد و با توجه به اینکه ورودی درب ها یا مغازه ها با یکدیگر متفاوت است نحوه اندازه گیری هم مقداری متفاوت می باشد اما در حالت کلی از چپ و راست و بالا حداقل بین پنج تا ده سانتیمتر ابعاد پرده شما باید بزرگ تر از لبه های داخلی ورودی شما باشد البته برای پرده های نایلونی بهتر است حداقل ده سانتی متر از هر طرف بزرگ تر بگیرید